[ Български ] English 
 
On-line книги

     
    Последните допълнения и редакции на тази книга са от 2023 година.

 

    Тази книга ( ISBN 978-954-20-0258-0,  последно печатно издание от 2007 г.)
    съдържа числени примери, които илюстрират алгоритмите от книга [1].

    Електронното издание, което читателят намира тук, авторът непрекъснато допълва,
    по тази причина то вече е значително по-богато в сравнение с отпечатаното.

 
             OK_U.JPG 

УДК 681.3(075)

ISBN 954-20-0120-7
ISBN 954-20-0258-0

Автор:  Димитър  Стоянов  Тянев

                                         ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  КОМПЮТЪРА  ( ЦИФРОВИ  АРИТМЕТИКИ  -  УПРАЖНЕНИЯ )

                          COMPUTER  ORGANIZATION   ( DIGITAL ARITHMETICS  -  EXERCISES )

Анотация

      Изложеното в тази книга по същество представлява практическа илюстрация чрез множество числени примери, на алгоритмите на цифровите аритметики. Книгата е предназначена за студенти, докторанти и специалисти, изучаващи логическите структури на устройствата в цифровите процесори, както и алгоритмите на тяхното функциониране. Тя е непосредствено свързана с други две книги – с книга [1], в която е изложена структурната теория на цифровите изчислителни машини и с книга [3], в която е представен процеса на проектиране на цифрови логически структури. Съвместното използване на трите книги е наложително, тъй като те се допълват естествено в различните аспекти.
      Върху изложените методи за реализация на една функционално пълна система от изпълними операции, съдържащи се в изчислителния процес, са синтезирани алгоритмите за изпълнение на операциите в компютъра. Алгоритмите са основата за синтез на редица логически структури, осигуряващи апаратната реализация на изчисленията. Познаването на многообразието от алгоритми е изключително полезно за бързото изучаване и правилното използуване в процеса на проектиране на редица специализирани интегрални схеми, както и за правилното оценяване на възможностите за конкретно приложение.
      Съществено внимание е обърнато на реализацията на основната операция – аритметическо събиране и на логическия възел, който я осъществява – суматора, при това в най-разнообразните му форми. Представени са различни идеи и методи за синтез, целящи неговото оптимизиране.
      Представените тук числени примери, изпълнени според съответните алгоритми, следва да се разглеждат още и като демонстрация на работата на съответните логически структури на устройствата, в които се реализират. На примерите следва още да се гледа като на средство, с помощта на което се изучават алгоритмите или още, се проверява правилността на микропрограмите, на структурите, на връзките, на времедиаграмите. Чрез изпълнение на множество примери на читателя се гарантира постигането на задълбочено разбиране, определени професионални умения и рутина. Това познание е основата за анализ и сравнение на алгоритмите, за изучаване и синтез както на логиката, така и на временните съотношения на микрооперационно ниво, което от своя страна е необходимо за проектиране на ефективни управляващи устройства.
      Изложената в тази книга материя има пряко отношение към редица други апаратно или програмно ориентирани университетски курсове и само комплексният поглед върху нея позволява да се оцени значението й.

       ©   Димитър Тянев.

            2007 г.