Уважаеми читателю,

      Информацията, която е публикувана на този сайт е специфична. По мое мнение тя може да бъде полезна на всеки, който желае да узнае нещо конкретно в съответното направление. Ще съм доволен ако и за теб това е така.

      Не бих искал тук да ти представям сухата юридическа формулировка на това кое е законно и кое не е при ползване на представената информация. Фактът, че ти си вече тук, означава, че ти поемаш своите задължения съобразно Закона за авторското право и сродните му нормативни актове.

      Всичко което е публикувано на този сайт (текстове, документи, чертежи, изображения, картинки и друга информация) е мое лично дело и собственост и ако желаеш да го използваш в свои публикации, най-малкото, което следва да направиш, е да се свържеш с мен.

      От теб очаквам правомерно използване на представената тук информация, а така също и твоето мнение за нея.

 

 

 

 

 

      Dear reader,

      The information, published on this site, is specific one. It can be useful for every one, who wants to know something concrete in appropriate area. I will be glad, if it is the same for you.

      I would not like to present “dry” juristic formulation about it, what is lawful and what is not, when you are using presented information. The fact, that you are already here, means, that you assume your obligations, according to the Copyright law and related to it normative acts.

      Everything, published on this site (texts, documents, schemes, images, pictures and any other information), is author’s personal achievement and property. If you want to use something of this information in your own publications, you should put in touch with me at least.

      I expect you to use the presented here information with conformity of the law. I also expect your opinion about this information.