[ Български ] English 
 
On-line книги

Конвейери, конвейери, конвейери  ...

        


УДК  681.32

Автор:  Димитър  Стоянов  Тянев

              АСИНХРОННИ  КОНВЕЙЕРНИ  СИСТЕМИ  С  ОБЩА  СТРУКТУРА
                                   ( МЕТОДОЛИГИЯ  ЗА  СИНТЕЗ )

          ASYNCHRONOUS  PIPELINE  SYSTEMS  WITH  COMMON  STRUCTURE
                                    ( SYNTHESIS  METHODOLOGY )

Анотация

      В книгата е изложен създаденият от автора единен методологичен подход, съставен от систематично разработени методи за логически синтез на хардуерната реализация на алгоритми с произволна структура във вид на асинхронни конвейерни системи. По този начин е откроено ново научно направление, свързано със синтеза, анализа и рационализирането на конвейерни системи с обща структура. Синтезирани са оригинални синхронни и асинхронни еднотактови и многотактови конвейерни звена, функциониращи в разнообразни условия, логически схеми на конвейерни автомати, комбиниращи управлението на различни звена. Синтезирани още оригинални операционни схеми, многовходови концентратори и техни приложения.
     Формулирани и решени са нови научни задачи за синтез на асинхронни линейни, нелинейни, циклически, паралелни и суперскаларни конвейерни структури, както и техни комбинации. Синтезирани са оригинални логически схеми на конвейерни автомати, позволяващи изграждането на тези структури. Решена е задачата за възстановяване на реда на слизащи от конвейера резултати чрез синтез на логическа структура на конвейерен буфер и алгоритъм за неговото управление. Решена е задачата за справедливо арбитриране на заявките за обслужване в общи точки на конвейерни системи чрез синтез на асинхронен арбитър.
     Разработен е метод за синтез на апериодични крайни автомати с апаратно и с програмно закрепена логика.
     Работоспособността на синтезираните конвейерни системи е обоснована чрез времедиаграмни функционални представяния.
     Представените в тази книга резултати, са методологична основа за синтез на асинхронни конвейерни системи с обща структура. Методологията е систематизирана за пръв път в научната литература.

Ключови думи:  конвейери, микроконвейери, асинхронни конвейери, нелинейни конвейери, циклически конвейери, паралелни конвейери, суперскаларни конвейери, конвейерни автомати, NRZ и RZ трансферни протоколи, конвейерен буфер за възстановяване на реда, закъснителни модели, концентратори, апериодични крайни автомати.
 

©  Димитър Тянев.

     2016 г.