[ Български ] English 
 
On-line книги

  Тази книга (ISBN 978-954-20-0472-1) не е представена on-line.
   Нейното второ издание (2014 г.) може да бъде четено чрез посочената по-долу връзка.

                                         KNIGA_MPT_Vtoro_Izdanie.pdf    2.9 MB

          MPT_PA.JPG 

УДК 681.325.5
ISBN  978-954-20-0472-1

                                МИКРОПРОЦЕСОРНА  ТЕХНИКА  И  ПРОГРАМИРАНЕ  НА  АСЕМБЛЕР

                                       MICROPROCESSORS  and  ASSEMBLER  PROGRAMMING

Анотация

          Тази книга може да бъде използвана като учебник по дисциплината “Микропроцесорна техника”, включена в учебния план на специалност “Компютърни системи и технологии”. В нея кратко е представена микропроцесорната архитектура i8086(88), структурата на компютърните системи, основани на нея, както и Асемблерният език за програмиране върху нейната система от машинни команди. Представянето на асемблерния език включва командите, операторите, директивите, конструкциите, синтактичните и семантичните правила, както и методите за програмиране в неговата среда. Изложението е съпроводено с множество примери. Представено е и методическо ръководство за самостоятелно създаване, транслиране и експериментиране с програми на Асемблерен език.
          Книгата е предназначена за студенти и специалисти, желаещи да изучат тази компютърна архитектура, нейния език, както и спецификата на програмиране с помощта на близкия до машинното ниво език Асемблер, който е основа на съвременните съвместими с нея модели на персонални компютърни системи.

       ©  Димитър Тянев

            2010 г.